Vietnamese Thông Tin Liên Hệ (Contact Information)

عربي

  Somali 

Tiếng Việt 

English 

  Français

Español

Phòng Khám Nghe và Nói của Children's Mercy Hospitals and Clinics có một vài địa điểm trong khu vực Thành Phố Kansas.

Children's Mercy HospitalHướng dẫn lái xe
2401 Gillham Road
Kansas City, MO 64108
Điện thoại: (816) 234-3000

Phòng Khám Nghe và Nói
Hall Family Outpatient Center (Trung Tâm Ngoại Chẩn Hall Family)
Giờ làm việc: 8 giờ sáng - 5 giờ chiều, thứ Hai - thứ Sáu
Điện thoại: (816) 234-3677
Fax: (816) 234-3291
TDD/TTY: (816) 234-3677
Điện thoại miễn phí: (888) 239-8152

Children's Mercy NorthlandHướng dẫn lái xe
Phòng Khám Nghe và Nói
501 NW Barry Road
Kansas City, MO 64155
Giờ làm việc: 8 giờ 30 sáng - 4 giờ 30 chiều, thứ Hai - thứ Sáu
Điện thoại: (816) 413-2500
Fax: (816) 413-2555

Children's Mercy SouthHướng dẫn lái xe
5808 W. 110th
Overland Park, KS 66211
Điện thoại: (913) 696-8000

Phòng Khám Nghe và Nói
College Boulevard Clinics
5520 College Blvd.
Overland Park, KS 66211
Giờ làm việc: 8 giờ sáng - 5 giờ chiều, thứ Hai - thứ Sáu
Điện thoại: (913) 696-5750
Fax: (913) 696-8855
TDD/TTY: (913) 696-5750
Điện thoại miễn phí: (888) 460-6432

Copyright © 1996-2014 The Children's Mercy Hospital