Vietnamese Các Đường Dẫn Hữu Ích (Helpful Links)

عربي

  Somali 

Tiếng Việt 

English 

  Français

Español

Sau đây là danh sách các đường dẫn hữu ích để biết thêm thông tin về thính giác và mất thính giác.

Nguồn Tài Nguyên Giáo Dục

Thiết Bị Trợ Thính và Miếng Cấy Ốc Tai

Các tổ chức

  Nguồn Tài Nguyên Giáo Dục

Chương Trình Bảo Vê Quyền Lợi

IDEA

Chương Trình Bảo Vệ Quyền Lợi Missouri

 

Học Bổng

Hiệp Hội Alexander Graham Bell dành cho Người Điếc và Lãng tai

Sertoma

 

Trường học (Kan./Mo.)

Trung Tâm Đào Tạo Trị Liệu Dành Cho Trẻ (Children's Therapeutic Learning Center, hay TLC)

Trường Dành Cho Người Điếc Kansas

Trường Dành Cho Người Điếc Missouri

Viện dành cho Người Điếc St. Joseph's

 

 

  Thiết Bị Trợ Thính và Miếng Cấy Ốc Tai

 

Viện Nghiên Cứu Quốc Gia Về Điếc và Những Rối Loạn Giao Tiếp Khác (National Institue on Deafness and Communication Disorders, NIDCD)

www.nidcd.nih.gov/health/hearing/hearingaid.asp

www.nidcd.nih.gov/health/hearing/coch.asp

 

Trở về đầu trang

 

  Các Tổ Chức

Học Viện Thính Học Hoa Kỳ (American Academy of Audiolgy, hay AAA)

Viện Khoa Nhi Hoa Kỳ (American Academy of Pediatrics, hay AAP)

Hiệp Hội Ngôn Ngữ Nghe Nói Hoa Kỳ (American Speech-Language-Hearing Association, hay ASHA)

Hiệp Hội Rối Loạn Không Kiểm Soát Được Hành Động (Attention Deficit Disorder Association, hay ADDA)

Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (Centers for Disease Control and Prevention, hay CDC)

Trẻ và Người Lớn với Chứng Rối Loạn Quá Hiếu Động/Thiếu Tập Trung Chú ý (Children and Adults with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, hay CHADD)

Tay và Giọng Nói

Viện Nghiên Cứu Quốc Gia về Điếc và Những Rối Loạn Giao Tiếp (National Institute on Deafness and Communication Disorders, hay NIDCD)

Quỹ Tài Trợ Tật Nói Lắp Bắp

 

Trở về đầu trang

Copyright © 1996-2014 The Children's Mercy Hospital